ADMINISTRARE DE PERSONAL

 

Administrarea de personal nu inseamna doar angajarea unui salariat si incheierea unui contract de munca. Implica multe responsabilitati, drepturi si obligatii pentru ambele parti. Obliga la cunoasterea si aplicarea corecta si la timp a legislatiei in vigoare, respectarea ei incepand cu prevederile Codului Muncii, continuand cu asigurarile sociale de stat si de sanatate, securitatea si sanatatea in munca, s.a.m.d.  

[CITESTE MAI MULT]

 

SALARIZARE

 

Salarizarea in Romaniaeste foarte complexa si inseamna mai mult decat plata unui salariu. Este un domeniu distinct care necesita o cunoastere foarte buna a legislatiei in vigoare si personal specializat. Inseamna o evidenta a personalului si taxelor aferente, realizate corect si la timp, intocmirea si depunerea tuturor declaratiilor si rapoartelor in forma si termenele legal stabilite.
[CITESTE MAI MULT]

CONSILIERE RESURSE UMANE

 

Sa acorzi consiliere in domeniul resurselor umane constituie o mare responsabilitate, o  buna cunoastere a legislatiei in vogoare si o mare abilitate si deschidere in interpretarea prevederilor legale, stiut fiind ca, legislatia lasa de multe ori portite care pot fi folosite tocmai in raport cu abilitatea de interpretare a acesteia.
[CITESTE MAI MULT]

 

 

 

 

                           

                              

                              

                                 

 

 

 

 

SC MADORO SOLUTIONS SRL este o firma de resurse umane din Bucuresti care va propune servicii externalizate de resurse umane, administrare de personal, salarizare si consiliere in domeniul resurselor umane, profesionale la preturi accesibile.

Suntem pregatiti sa va oferim solutii si servicii pentru problemele de personal cu care va confruntati. In parteneriat cu noi veti puteti evita desele erori care se fac in aplicarea prevederilor legale, evitand urmarile neplacute ale unor astfel de greseli: amenzi,  pierderi financiare, conflicte de munca, procese interminabile.

 

 


Prestam urmatoarele servicii in domeniul resurselor umane: 

    

I.Servicii de administrare a personalului

 

Intocmire revisal conform HG 500. 

Intocmirea , incheierea si declararea in revisal a contractelor individuale de munca;   

Intocmirea dosarului de personal, obtinerea  de la salariat a

documentelor, actelor si declaratiilor necesare la dosar;    
Intocmirea documentelor ce produc modificari ale contractului individual

de munca precum acte aditionale de modificare a functiei, salariului

negociat, normei de lucru, decizii de suspendare a contractului individual

de munca, decizii de incetarea a contractului individual de munca,

declararea acestora in noul revisal conform HG 500

Intocmirea adeverintelor de vechime pentru salariatii care nu au intocmit

carnet de munca;   

Intocmirea si completarea adeverintelor solicitate de salariatii societatii;

Intocmirea oricaror rapoarte de personal solicitate de client;

Acordam suport legislativ pentru orice problema aparuta in domeniul

relatiilor de munca   

Acordam suport in cazul controalelor efectuate de organele abilitate ale

Ministerului Muncii.

 

 

II.Servicii de salarizare

 

Crearea si actualizarea permanenta a bazei de date prin inregistrarea  contractelor individuale de munca, a  modificarilor de stare civila si  salariale, a deciziilor de incetare a activitatii, sanctionare etc.;

Intocmirea pontajelor lunare pentru calculul salarial;

Calculul sporurilor si adausurilor la salariul de baza: ore suplimentare, spor repaus saptamanal, spor de noapte, conditii grele, premii, ajutoare, etc.;

Calculul concediilor de odihna si al concediilor medicale;

Calculul acordului global, individual sau indirect, dupa caz;

Calculul retinerilor si popririlor salariale;

Intocmirea statelor de plata ;

Intocmirea ordinelor de plata pentru taxele salariale;

Intocmirea declaratiei  unice 112 si transmiterea acesteia;

Intocmirea fiselor fiscale pentru salariatii societatii;

Intocmirea oricaror rapoarte de salarizare la solicitarea clientului;

Suport legislativ in orice problema de calcul salarial.

 
III.Servicii de consiliere in domeniul resurselor umane

 

Acordam consiliere la incheirea si incetarea contractelor individuale de munca;

Acordam consiliere la intocmirea referatelor si deciziilor de sanctionare pentru abateri disciplinare;

Acordam consiliere privind aplicarea legislatiei muncii in vigoare;

Intocmim fise de post pentru salariati;

Intocmim Regulamentul de Ordine Interna;

Acordam consiliere in intocmirea Contractului Colectiv de Munca la nivel de unitate.

 

                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 CODUL COR


Incepand cu data de 01.01.2008 a intrat in vigoare Ordinul 337 emis de catre Presedintele INS privind actualizarea activitatilor din economia nationala Nomenclatorul CAEN.

 

  CODUL CAEN


Clasificarea ocupatiilor este operatia de sistematizare a ocupatiilor (functiilor si meseriilor) populatiei active, ?n care o ocupatie  este clasificata o singura data.

 

CODUL MUNCII


Prezentul cod reglementeaza totalitatea raporturilor individuale si colective de munca, modul in care se efectueaza controlul aplicarii reglementarilor din domeniul raporturilor de munca, precum si jurisdictia muncii.

                                                                                                                                                  INFO LEGISLATIV

INCHEIEREA , DERULAREA , INCETAREA CONTRACTELOR INDIVIDUALE DE MUNCA

                                                                                        
Obligativitatea inregistrarii contractului individual de munca in Registrul Electronic de evidenta a salariatilor anterior inceperii activitatii( minim 1 zi lucratoare anterior- prevedere legiferata din februarie 2010, prin OUG introdusa acum si in Codul Muncii);
Obligativitatea inmanarii unui exemplar de contract angajatului, anterior inceperii activitatii;
Odata cu semnarea contractului individual de munca va fi inmanata salariatului si Fisa Postului;
Obligativitatea stabilirii criteriilor de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;
Orice modificare a unuia din elementele contractuale( functie, norma, salariu, s.a) se face prin incheierea unui act aditional in termen de 20 zile de la data aparitiei modificarii,  cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege;

Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca se poate stabili o perioada de proba de cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel mult 120 de zile calendaristice pentru functiile de conducere;
Verificarea aptitudinilor profesionale la incadrarea persoanelor cu handicap se realizeaza exclusiv prin modalitatea perioadei de proba de maximum 30 de zile calendaristice;
Pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate inceta exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara motivarea acesteia;
Pentru absolventii institutiilor de invatamant superior, primele 6 luni dupa debutul in profesie se considera perioada de stagiu. Fac exceptie acele profesii in care stagiatura este reglementata prin legi speciale. La sfarsitul perioadei de stagiu, angajatorul elibereaza obligatoriu o adeverinta, care este vizata de inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala de competenta acesta isi are sediul.Modalitatea de efectuare a se reglementeaza prin lege speciala;
Perioada in care se pot face angajari succesive de proba ale mai multor persoane pentru acelasi post este de maximum 12 luni;
Registrul general de evidenta a salariatilor se completeaza si se transmite inspectoratului teritorial de munca in ordinea angajarii si cuprinde elementele de identificare ale tuturor salariatilor, data angajarii, functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative, tipul contractului individual de munca, salariul, sporurile si cuantumul acestora, perioada si cauzele de suspendare a contractului individual de munca, perioada detasarii si data incetarii contractului individual de munca;
La solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat sa elibereze un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate;
Delegarea poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice in 12 luni si se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. Refuzul salariatului de prelungire a delegarii nu poate constitui motiv pentru sanctionarea disciplinara a acestuia;
De fiecare data cand in timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauza de incetare de drept a contractului individual de munca, cauza de incetare de drept prevaleaza;
In cazul suspendarii contractului individual de munca, se suspenda toate termenele care au legatura cu incheierea, modificarea, executarea sau incetarea contractului individual de munca, cu exceptia situatiilor in care contractul individual de munca inceteaza de drept;

In cazul reducerii temporare a activitatii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade care depasesc 30 de zile lucratoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe saptamana, cu reducerea corespunzatoare a salariului, pana la remedierea situatiei care a cauzat reducerea programului, dupa consultarea prealabila a sindicatului reprezentativ de la nivelul unitatii sau a reprezentantilor salariatilor, dupa caz;
Angajatorul este obligat sa inregistreze demisia salariatului. Refuzul angajatorului de a inregistra demisia da dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de proba;
Termenul de preaviz este cel convenit de parti in contractul individual de munca sau, dupa caz, cel prevazut in contractele colective de munca aplicabile si nu poate fi mai mare de 20 de zile lucratoare pentru salariatii cu functii de executie, respectiv mai mare de 45 de zile lucratoare pentru salariatii care ocupa functii de conducere;
Contractul individual de munca pe durata determinata nu poate fi incheiat pe o perioada mai mare de 36 de luni;
Intre aceleasi parti se pot incheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de munca pe durata determinata;
Contractele individuale de munca pe durata determinata incheiate in termen de 3 luni de la incetarea unui contract de munca pe durata determinata sunt considerate contracte succesive si nu pot avea o durata mai mare de 12 luni fiecare;

                                                                                                                                 

Servicii-hr - 1996 | Privacy Policy
Acasa | Despre noi|  Servicii | Tarife | Parteneri | Contact